Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานimage

ศาลจังหวัดหล่มสักตั้งขึ้นมาก่อน ปี พ.ศ.๒๔๕๓ (ร.ศ.๑๒๓) แต่จะตั้งขึ้นเมื่อไรนั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด โดยมีชื่อเรียกว่า "ศาลเมืองหล่มสัก" อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้โอนมาสังกัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๗ และเปลี่ยนชื่อจากศาลเมืองหล่มสักมาเป็น   ศาลจังหวัดหล่มสัก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ สำหรับอาคารศาลเมืองหล่มสักนั้น เดิมอาศัยสถานที่ของศาลากลางเมืองหล่มสักเป็นที่ทำการ ต่อมาศาลากลางเมืองหล่มสักคับแคบ เพราะมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากขึ้น         ทำให้แลดูแออัดยัดเยียดมาก รองอำมาตย์โทขุนศรีบุรภูมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักในขณะนั้นจึงได้ดำเนินการขออนุมัติก่อ สร้างที่ทำการศาลจังหวัดหล่มสักขึ้นมาใหม่ โดยได้รับงบประมาณก่อสร้าง   ในวงเงิน ๔,๐๐๐ บาท  โดยขุนศรีบุรภูมีลงชื่อในสัญญาว่าจ้างให้จีนนุ้ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อวันที่     ๒ ตุลาคม ๒๔๖๐ ที่ทำการศาลจังหวัดหล่มสัก ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี ยาว ๗ วา กว้าง ๔ วา ๒ ศอก มุขหน้ายื่นออกไปอีก ๖ ศอก มีห้องพิจารณา ๑ ห้อง เริ่มเปิดใช้เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๖๑ ใช้มานานถึง ๔๓ ปี