Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสัก Show and Shareimage
งานประชาสัมพันธ์

(คลิก หรือ Scan)

คำอธิบาย QR Code

                                                                                                     

 

   
งานคดี (คลิก หรือ Scan) คำอธิบาย QR Code
งานช่วยพิจารณาคดี (คลิก หรือ Scan) คำอธิบาย QR Code

สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

 
     
งานคลัง (คลิก หรือ Scan) คำอธิบาย QR Code

การรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  ค่าปรับ  เงินกลาง และเงินค่าส่งคำคู่ความ คืน

 
งานไกล่เกลี่ย (คลิก หรือ Scan) คำอธิบาย QR Code
วีดีโอแนะนำการไกล่เกลี่ยผ่านแอพลิเคชั่นไลน์  
Line@ งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา  

งานช่วยอำนวยการ (คลิก หรือ Scan) คำอธิบาย QR Code
คู่มือติดต่อราชการศาล

หนังสือ ebook 

เพื่อการติดต่อราชการ

ศาลยุติธรรม