Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิค๑๙(Coronavirus Disease l๒o๑๙(COVID-๑๙)) ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖)image

image เอกสารแนบ