Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักกล่าวเปิดโครงการการฝึกอบรมซักซ้อมการหนีไฟ และวิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๖image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมบุคลากรเตรียมความพร้อมซักซ้อมการหนีไฟ และวิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจากงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย บรรยายให้ความรู้ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแก่บุคลากรในศาลจังหวัดหล่มสัก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการหนีไฟ และการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ ศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ