ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักเข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการคดีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19)

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้นทั่วประเทศ การนี้ นางวันทนา ถวัลย์ลาภา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพระบบ Zoom ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในที่ประชุมได้หารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID – 19) ของประเทศที่ยังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการคดีในระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้มีการพิจารณาเฉพาะคดีที่ใช้การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการเดินทาง มาศาลของคู่ความ


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ