Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักเข้าร่วมโครงการศาลแรงงานภาค ๖ เคลื่อนที่image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๙ นาฬิกา นายนิวัฒ ทั่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เข้าร่วมโครงการศาลแรงงานภาค ๖ เคลื่อนที่ ของศาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้นายธนรัตน์ ทั่งทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง คู่ความ และประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจสิทธิ สวัสดิการของตนตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และกระจายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ณ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ