ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักมอบสวัสดิการแก่ข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสัก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนางนันท์นภัส มัฎฐาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก และบุคลากรของศาลจังหวัดหล่มสัก มอบสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ นางสาวนารีรัตน์ โพธิ์งาม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ซึ่งบุตรสาวเจ็บป่วยเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และนางสาวนภัสธนันท์ ขำสาย เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ซึ่งบุตรสาวเจ็บป่วยเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ