ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

บุคลากรในศาลจังหวัดหล่มสักเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus – ๑๙)

             เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ให้บุคลากรของศาลจังหวัดหล่มสักเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของศาลจังหวัดหล่มสัก และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ