ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักเป็นประธานในการประชุมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามการจับกุม ผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกรณีศาลมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาล ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ