ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก คณะผู้พิพากษาและข้าราชการ สักการะพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดหล่มสัก

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักนายธีระวัฒน์ มิ่งเชื้อ ผู้พิพากษาศาลแขวงนครไทยช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก นายอภิรัฐ บุญทอง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก นางสาวณัฏฐนิช รุจิรัตน์เจริญ ผู้พิพากษาประจำศาลช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดหล่มสัก นางสาววรรัตน์ พูลเพิ่ม ผู้พิพากษาประจำศาลช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดหล่มสัก นางสาวมิ่งขวัญ สัจจาอัครมนตรี ผู้พิพากษาประจำศาลช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยข้าราชการที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ สักการะพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และไหว้พระขอพรที่ศาลจังหวัดหล่มสัก เนื่องในโอกาสโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งยังศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ