ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา นายเริงศักดิ์  วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ การสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่อง “แนวทางและระบบศาลต้นแบบตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ และการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ผ่านระบบ Video Conference” โดยมีนางสาวดาสินี มาลัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก นางสาวรจนา คำหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก และคณะข้าราชการ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ