ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักศึกษาดูงานศาลจังหวัดกำแพงเพชร

               เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐ นาฬิกา นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนางสาวรจนา คำหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดหล่มสัก เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการคดีด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ