ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักจัดทำโครงการ 1 งาน 1 ไอที บนเว็บไซต์ของศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักได้จัดทำโครงการ 1 งาน 1 ไอที บนเว็บไซต์ของศาลจังหวัดหล่มสัก ด้วยการคิดค้นวางรูปแบบช่องทางที่จะให้ประชาชนติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อให้แก่ประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาศาล และเปิดโอกาสให้ศาลและประชาชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ นอกจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดี โดยการให้บริการผ่าน QR CODE ของแต่ละกลุ่มงานในเว็บไซต์ของศาลจังหวัดหล่มสัก อันเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใชัจ่ายน้อยลง ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา


image รูปภาพ
image