ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

แนวทางการพิจารณาคำสั่งคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวกรณีมีการแสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์ EM และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำร้องขอใช้อุประกรณ์ EM
  1. แนวทาง การพิจารณาคำสั่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว กรณีมีการแสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์ EM
  2. แบบแสดงตวามประสงค์ขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  3. แบบยินยอมจากเจ้าบ้านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมในบริเวณที่พักอาศัย
  4. แบบยืนยันความเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยตัวจริงในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  5. แบบแสดงความประสงค์ขอปลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมปิดระบบแบบชั่วคราว/ถาวร
  6. แบบการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  7. แบบกรอกข้อมูลของผู้ต้องหา/จำเลยโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์